Contactgegevens
ENTERNEXT
Onderdeel van A1 Internet BV

Abelenstra Boulevard 52-10
8448 JB Heerenveen

Telefoon: 0513 – 646493
Faxnummer: 0513 – 744052

Support: ticket@enternext.com

Update 1/3/2018
 

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR EN DIENSTVERLENING ENTERNEXT
 
1.DEFINITIES
1.1Aansluiting: de toegang tot het systeem.
1.2Afnemer: de rechtspersoon, de samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, alsmede diens vertegenwoordiger(s) en gemachtigde(n), die met ENTERNEXT een Overeenkomst hebben afgesloten of voornemens zijn een Overeenkomst af te sluiten.
1.3Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden verhuur en dienstverlening ENTERNEXT
1.4Webdesign: de grafische en technische dienstverlening, waaronder ontwerp, bouw en beheer van websites en webpages, alsmede bijbehorende adviesverlening aan Afnemer.
1.5Dienst(en): de dienst(en) zoals deze is omschreven in de overeenkomst van opdracht, die Partijen zijn aangegaan.
1.6
ENTERNEXT: Enternext, gevestigd en kantoorhoudende aan Abelenstra Boulevard 52-10, 8448 JB Heerenveen.
1.7Registry: de instantie die toegerust is voor het beheer en de uitgifte van domeinnamen in één of meerdere toplevels (.nl/.eu/.com/etc.). Voor .nl domeinnamen is dit SIDN en voor .eu domeinnamen is dit Eurid.
1.8Gebruikersnaam: de identificatiecode van de Afnemer.
1.9Gebruikerswachtwoord: de privé-sleutel van Afnemer, benodigd voor de toegang tot het systeem.
1.10IP-adres: het internetprotocolnummer; de unieke numerieke identificatieaanduiding, die ter herkenning aan een computer (systeem) is/wordt toegekend.
1.11Offerte: elk aanbod van ENTERNEXT gericht aan Afnemer.
1.12Order: elke opdracht tot het verlenen van diensten en elke aanvaarding van het aanbod tot het verhuren van (een) server(s) van Afnemer gericht aan ENTERNEXT.
1.13Overeenkomst(en): elke rechtsverhouding tussen ENTERNEXT en Afnemer, die is gericht op het op enigerlei wijze leveren van goederen of diensten of een combinatie daarvan door ENTERNEXT aan Afnemer.
1.14Partijen: ENTERNEXT en Afnemer.
1.15Regulerende instantie: Alle instanties die de bevoegdheid hebben regels op te stellen ter zake een door ENTERNEXT geleverde dienst.
1.16Schriftelijk(e): uitsluitend de op papier gestelde, gedagtekende en ondertekende correspondentie per post of per fax. E-mail wordt daaronder dan ook niet verstaan.
1.17Servicedesk: de ondersteunende serviceverlening cq. bijstand aan Afnemer bij gebruik van het systeem, met betrekking tot de door Afnemer afgenomen diensten van ENTERNEXT, waaronder gebruik van de infrastructuur.
1.18Systeem: het samenhangend netwerk van telecommunicatie-infrastructuur en anderszins geautomatiseerde verbindingen die met computers, software en gegevensbestanden toegang kunnen verschaffen tot het internet.
1.19Vaste verbinding: vaste telecommunicatieverbinding, waaronder breedband.
2.GELDIGHEID BEPALING
2.1Het ongeldig verklaren van één of meerdere palingen in deze algemene voorwaarden door een gerechtelijke instantie, laat de gelding van alle overige bepalingen onverlet. Partijen treden in overleg omtrent het - in het licht van de strekking en de geest van de ongeldig verklaarde bepalingen - vaststellen van nieuwe bepalingen die voor de ongeldig verklaarde bepaling(en) in de plaats tre(e)d(t)en.
3.OFFERTES
3.1Alle door ENTERNEXT gedane Offertes, hetzij in de vorm van prijslijsten, drukwerken, brochures, hetzij op andere wijze, daaronder begrepen mondelinge aanbiedingen en andere verklaringen van werknemers van ENTERNEXT, zijn immer vrijblijvend.
3.2Alle door ENTERNEXT gedane Offertes – ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan – zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn zijn overeengekomen. De aanbiedingen kunnen te allen tijde worden herroepen. Slechts na ontvangst van een aanvaarding, kan herroeping plaatsvinden binnen achtenveertig uur na ontvangst van de aanvaarding.
3.3De ideeën en de toelichting daarop die in de aanbieding of tijdens een (oriënterend) gesprek zijn vervat door ENTERNEXT, zijn eigendom van ENTERNEXT. Voor zover een idee bovendien auteursrechtelijk beschermd is, zal Afnemer bij inbreuk op dit auteursrecht ten behoeve van ENTERNEXT een zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst terstond opeisbare boete verbeuren van € 1.500,00 per keer dat Afnemer onrechtmatig gebruik maakt hiervan, onverminderd, het recht op schadevergoeding en vergoeding van kosten van verhaal. De kosten voor het gebruik van ideeën bedragen tenminste 50% van de waarde van de eventuele prestatie volgens de normaal gehanteerde tarieven van ENTERNEXT.
4.OVEREENKOMSTEN
4.1De Overeenkomst komt slechts tot stand nadat ENTERNEXT schriftelijk de Order heeft aanvaard of bevestigd. Een door ENTERNEXT gezonden factuur staat gelijk aan een aanvaarding. De schriftelijk bevestiging dan wel aanvaarding wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
4.2Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Afnemer over voldoende vermogen lijkt te kunnen beschikken voor de geldelijke nakoming van de Overeenkomst. Of Afnemer over voldoende vermogen lijkt te kunnen beschikken, zal ENTERNEXT baseren op de op grond van artikel 5 van deze algemene voorwaarden verstrekte zekerheidstelling.
4.3Onderdeel van de overeenkomst vormt een door afnemer getekende incassomachtiging aan ENTERNEXT, om alle met de Overeenkomst(en) samenhangende kosten automatisch af te schrijven van zijn/haar bank- of girorekening.
4.4Indien door Afnemer geen incassomachtiging kan worden afgegeven, zal ENTERNEXT zekerstelling verlangen door vooruitbetaling van het verschuldigde voor de duur van de Overeenkomst, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.
4.5Alle Overeenkomsten worden aangegaan voor de duur van één (1) jaar, en daarna stilzwijgend steeds met eenzelfde periode verlengd, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.
4.6Ongeacht de duur van de Overeenkomst geldt een opzegtermijn van 2 maanden.
4.7Opzegging van de Overeenkomst dient uitsluitend schriftelijk te geschieden: aangetekend, dan wel middels een fax met ontvangstbevestiging. ENTERNEXT zal na ontvangst van dit schrijven de opzegging aan Afnemer bevestigen.
5.ZEKERHEIDSTELLING
5.1ENTERNEXT is steeds gerechtigd, alvorens de dienstverlening te beginnen, of daarmee door te gaan, dan wel aan haar verhuurverplichtingen te voldoen, voldoende zekerheid voor nakoming van de betalingsverplichting van Afnemer te verlangen.
5.2Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel niet op genoegzame wijze wordt aangetoond, dan vangt de verbintenis niet aan op grond van artikel 4.2 van deze Algemene Voorwaarden.
6.PRIJZEN
6.1Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van ENTERNEXT uitdrukkelijk in Euro’s en exclusief BTW en eventuele andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen.
6.2ENTERNEXT is bevoegd op grond van trendmatige verhogingen zoals – doch niet uitputtend – de inflatiecorrectie, alsmede in geval van een verhoging van één of meer van de kostprijsfactoren zoals – doch niet uitputtend – loonkosten en overige bedrijfsmatige kosten de prijs dienovereenkomstig te verhogen. ENTERNEXT zal Afnemer ten minste één maand van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen, met dien verstande dat reeds bekende prijsverhogingen bij de orderbevestiging gemeld zullen worden.
7.BETALING EN FACTUREN
7.1Betalingen dienen zonder korting of verrekening en bij wijze van vooruitbetaling te geschieden in de rekeneenheid waarin de prijs is uitgedrukt. Uitsluitend betaling aan ENTERNEXT zelf werken bevrijdend.
7.2Indien een factuur van ENTERNEXT niet binnen veertien werkdagen na dagtekening van de factuur is betaald, is Afnemer na afloop van de termijn rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 2% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt gerekend.
7.3
Indien ENTERNEXT buitengerechtelijk incassokosten heeft gemaakt die verder gaan dan het versturen van één enkele sommatiebrief komen deze kosten voor rekening van Afnemer. Deze kosten worden vastgesteld conform de herziene staffel incassokosten en herziene salarissen in rolzaken sector kanton (1 april 2005), waarbij voornoemde kosten worden vastgesteld op twee punten van het tarief dat correspondeert met de hoogte van de vordering (hoofdsom + rente) van ENTERNEXT met een maximum van 15% van de hoofdsom, te vermeerderen met de tot aan de dagvaarding vallende contractuele rente. Heeft ENTERNEXT in redelijkheid hogere kosten moeten maken dan de hiervoor vermelde tarieven, dan komen deze kosten volledig voor rekening van Afnemer.
7.4Alle door Afnemer verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ENTERNEXT gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
8.VERPLICHTINGEN AFNEMER
8.1
Afnemer is gehouden bij het gebruik van de Diensten en producten van ENTERNEXT geen rechten van derden te schenden. Het is Afnemer niet toegestaan het systeem en de ter beschikking gestelde opslagruimte/schijfruimte te gebruiken voor onrechtmatige en strafbare gedragingen, dan wel te gebruiken in strijd met de goede zeden, openbare orde en algemeen aanvaarde normen van toepassing op het gebruik van internet (te weten “nettiquette”). Met name, maar niet uitsluitend, wordt daarbij gedoeld op:
 • spamming - lees onze Acceptable Use Policy;
 • de (onrechtmatig) verspreiding van auteursrechtelijk beschermd materiaal;
 • de onrechtmatige of strafbare verspreiding van niet openbare gegevens;
 • verspreiding van strafbare teksten en beeld- en geluidsmateriaal;
 • verspreiding van pornografische teksten en beeld- en geluidsmateriaal;
 • seksuele intimidatie;
 • discriminatie;
 • bedreiging of het op andere wijze lastigvallen van personen;
 • computervredebreuk (ook wel bekend als “hacken”) via het internet of het systeem anderszins, waarbij Afnemer enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verschaft door een technische ingreep, met behulp van valse signalen en/of valse sleutels, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid en vernieling;
 • beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen.
8.2Het is Afnemer niet toegestaan op welke wijze dan ook (delen van) software te modificeren, te verveelvoudigen (anders dan noodzakelijk voor beoogd gebruik), uit te lenen of anderszins aan derden te verstrekken, behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor het gebruik dat bij de Overeenkomst uitdrukkelijk is toegestaan.
8.3Afnemer is gehouden ENTERNEXT van alle informatie en bescheiden te voorzien, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst.
8.4Het is afnemer niet toegestaan processen in gang te zetten of te laten voortbestaan, waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige gebruikers van het internet hindert of het overige gebruik van het systeem beïnvloedt.
8.5De informatie die Afnemer voor commerciële doeleinden verspreidt, dient in overeenstemming te zijn met de toepasselijke en dwingende voorschriften van (zelf)regulerende instanties.
9.VERPLICHTINGEN EN BEVOEGDHEDEN ENTERNEXT
9.1ENTERNEXT heeft een inspanningsverplichting om de overeengekomen Diensten zo optimaal en zorgvuldig mogelijk aan Afnemer te verlenen, met inachtneming van de haar ten dienste staande technische middelen.
9.2ENTERNEXT verplicht zich jegens Afnemer na (op)levering van een op naam van Afnemer staande vaste verbinding in 95% van de maandelijkse gebruikerstijd, Afnemer tenminste de overeengekomen bandbreedte van de vaste verbinding tussen het aansluitpunt zijdens Afnemer en het ENTERNEXT-netwerk te bieden.
9.3ENTERNEXT verplicht zich de nodige medewerking te verlenen aan netwerkbeveiliging, beveiliging van gebruikerstoegangen en beveiliging van vertrouwelijke informatie in het algemeen. Afnemer draagt de verantwoordelijkheid voor het tegengaan van misbruik van de hem verstrekte (persoonlijke) combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord. Afnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor de feitelijke inhoud (waaronder teksten en beeld- en geluidsmateriaal) van de (gebruikers)homepage van Afnemer.
9.4ENTERNEXT is gerechtigd veranderingen in of aan het systeem aan te brengen zonder voorafgaande bekendmaking aan Afnemer. Verder is ENTERNEXT voor zover noodzakelijk voor een goede dienstverlening gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de inbelnummers, de login-procedure, de gebruikerstoegang en de gebruikersnaam. De kosten die ontstaan middels wijzigingen zoals in de vorige zin genoemd, komen voor rekening van Afnemer en kunnen niet worden verhaald op ENTERNEXT.
9.5Voor een goede en volledige naleving van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is ENTERNEXT bevoegd om derden in te schakelen. De kosten daarvan komen voor rekening van Afnemer conform de te verstrekken prijsopgave.
10.LEVERTIJDEN, OVERGANG RISICO, KLACHTEN
10.1ENTERNEXT is voor levertijden afhankelijk van haar toeleveranciers. De levertijden zijn dan ook vrijblijvend en uitdrukkelijk niet fataal en worden slechts bij benadering aangegeven.
10.2ENTERNEXT is gerechtigd om in gedeelten te leveren (deelleveranties), die hij afzonderlijk kan factureren.
10.3Als tijdstip van (op)levering geldt het moment waarop de goederen op de overeengekomen locatie aanwezig of beschikbaar zijn én de goederen operationeel zijn. Op het moment van (op)levering gaat het risico van de goederen over op Afnemer.
10.4Afnemer is verplicht terstond bij (op)levering te controleren of eventuele tekortkomingen aanwezig zijn, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van ENTERNEXT dat de goederen ter beschikking van Afnemer staan.
10.5Eventuele tekortkomingen van het geleverde die bij (op)levering aanwezig zijn, dient Afnemer binnen een periode van 5 werkdagen na levering schriftelijk aan ENTERNEXT kenbaar te maken, bij gebreke waarvan klachten dienaangaande niet meer in behandeling worden genomen en Afnemer geen beroep meer kan doen op de tekortkoming.
11.OVERMACHT (NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMINGEN)
11.1Onder overmacht dient te worden verstaan, al die omstandigheden die bij het tot stand komen van de Overeenkomst niet waren te voorzien en die niet aan ENTERNEXT zijn toe te rekenen, waardoor de nakoming van de Overeenkomst onmogelijk wordt of zo bezwaarlijk wordt dat die nakoming redelijkerwijs niet van ENTERNEXT kan worden verlangd.
11.2Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog, mobilisatie, staking(en) bij ENTERNEXT of haar leveranciers, bedrijfsbrand, brand in de serverruimte, storingen in de verbindingen met het internet, een storing in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatiemaatschappij(en), uitval van de elektriciteit, uitval of onbereikbaarheid van het systeem en vaste verbindingen ten gevolge van redelijkerwijs benodigd onderhoud en andere storingen die buiten de macht van ENTERNEXT liggen zoals storingen die zijn veroorzaakt door omstandigheden die aan Afnemer zijn toe te rekenen of die Afnemer heeft geconstateerd maar heeft nagelaten ENTERNEXT hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.
11.3In geval van overmacht is ENTERNEXT bevoegd de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
12.AANSPRAKELIJKHEID
12.1ENTERNEXT is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop of het doel waarvoor Afnemer of een eventuele derde zich middels de gebruikersnaam en gebruikerswachtwoord van Afnemer bedient van de toegang tot het internet en eventueel daardoor ontstane schade.
12.2De aansprakelijkheid van ENTERNEXT wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en/of onrechtmatig handelen is beperkt tot het recht op herstel of vervanging van de apparatuur. ENTERNEXT zal per gebeurtenis de herstel en vervangingskosten vergoeden tot een maximum bedrag gelijk aan de door Afnemer periodiek verschuldigde som onder de voorwaarde dat voornoemde som ook daadwerkelijk door ENTERNEXT is gefactureerd en ontvangen.
12.3Voor vergoeding in aanmerking komt uitsluitend directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: A. De redelijke kosten die Afnemer zal moeten maken om de prestatie van ENTERNEXT aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt niet vergoed, indien Afnemer de overeenkomst heeft ontbonden; B. De redelijke kosten gemaakt voor vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden; en C. De redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
12.4Aansprakelijkheid van ENTERNEXT voor indirecte schade is uitgesloten, waaronder begrepen gevolgschade zoals onder andere maar niet uitdrukkelijk beperkt tot schade wegens verlies van gebruikstijd, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
12.5
Onverminderd het hiervoor gestelde in verband met de verplichtingen van ENTERNEXT zich in te spannen is ENTERNEXT uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor:
 • De aanpassing van gegevens die worden opgeslagen of overgebracht door middel van het systeem;
   
 • Verstoring, verdwijning en openbaar wording van vertrouwelijke en waardevolle informatie;
   
 • Situaties waarin de doorbroken beveiliging ten tijde van implementatie redelijkerwijs voldoende mocht worden geacht, dan wel waarin ENTERNEXT redelijkerwijs niet in staat kan worden geacht de gevraagde beveiliging te implementeren.
   
12.6Voornoemde exoneratiebedingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van ENTERNEXT.
12.7Aansprakelijkheid van ENTERNEXT wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, ontstaat slechts indien Afnemer ENTERNEXT onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en ENTERNEXT toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten.
12.8Letsel of benadeling van de gezondheid van personen al of niet de door tot gevolg hebbend met inbegrip van de schade die daaruit voortvloeit ontstaan door toerekenbaar handelen van ENTERNEXT, vergoed ENTERNEXT slechts tot een maximum bedrag van € 500.000,- per gebeurtenis.
12.9Afnemer vrijwaart ENTERNEXT voor en tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade die derden lijden als gevolg van het gebruik van de diensten van ENTERNEXT of het internet door Afnemer.
12.10Afnemer kan op een tekortkoming in de nakoming geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 5 werkdagen nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, het gebrek schriftelijk bij ENTERNEXT kenbaar heeft gemaakt.
13.OPSCHORTING EN RECHTEN VAN RETENTIE
13.1ENTERNEXT is gerechtigd om zaken die hij van en voor Afnemer onder zich heeft, onder zich te houden tot voldoening van alle betalingsverplichtingen die Afnemer jegens ENTERNEXT heeft voor zover tussen vordering en verbintenis voldoende samenhang bestaat, tenzij Afnemer voor de nakoming van die betalingsverplichtingen genoegzame zekerheid heeft gesteld.
13.2ENTERNEXT is gerechtigd de toegang voor Afnemer tot het systeem te beperken en/of te blokkeren, indien Afnemer zijn contractuele en buitencontractuele verplichtingen niet behoorlijk of volledig nakomt. Beperkingen en blokkeringen van de toegang kunnen zonder waarschuwing plaatsvinden en laten betalingsverplichtingen van Afnemer onverlet.
13.3Bij gegrond vermoeden dat zich gedragingen voordoen zijdens Afnemer zoals in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden omschreven, kan Afnemer van het systeem worden afgesloten zonder dat hij nog aanspraak kan maken op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen. Het voornoemde levert ENTERNEXT een grond op voor blokkering van de toegang tot de betreffende informatie, alsmede voor de onmiddellijke ontbinding van haar overeenkomst met Afnemer.
14.SERVICEDESK
14.1Aangezien de medewerkers van de Servicedesk aangewezen zijn op de informatie en handelwijze van Afnemer, kan Afnemer geen rechten ontlenen aan informatie verstrekt door de medewerkers van de Servicedesk en is ENTERNEXT niet aansprakelijk voor handelingen die hieruit voortvloeien.
14.2De medewerkers van de Servicedesk zijn bevoegd inzage te hebben in (niet openbare) gegevensbestanden van Afnemer, voor zover dit voor de ondersteuning cq. bijstand aan Afnemer noodzakelijk is.
14.3Indien Afnemer een beroep doet op de service cq. bijstand van de Servicedesk van ENTERNEXT, wordt Afnemer geacht: a) te hebben ingestemd met inzage in zijn/haar gegevensbestanden door medewerkers van de Servicedesk van ENTERNEXT; en b) te hebben toegezegd zijn/haar medewerking te zullen verlenen bij de uitvoering van de werkzaamheden door de medewerkers van de Servicedesk. Overeenkomstig artikel 8.3 kan de vereiste medewerking bestaan uit de verstrekking van nodige informatie door Afnemer aan de medewerker van de Servicedesk van ENTERNEXT.
15.ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST
15.1
ENTERNEXT is bevoegd de overeenkomst te ontbinden door middel van een aangetekende brief gericht aan Afnemer indien:
 • Afnemer zijn/haar verplichtingen aan deze overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
 • Het faillissement van Afnemer is uitgesproken, althans het faillissement van Afnemer is aangevraagd, surseance van betaling aan Afnemer is verleend, althans de aanvraag daarvan is gedaan, de onderneming van Afnemer is ontbonden en/of Afnemer onder bewind is gesteld;
 • De onderneming van Afnemer wordt geliquideerd of gestaakt;
 • De onderneming van Afnemer tot boedelafstand overgaat;
 • Indien ENTERNEXT in een overmachtsituatie is beland.
16.TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
16.1Indien de overeenkomst eindigt voordat de looptijd is verstreken, is Afnemer de volledige vergoeding verschuldigd voor het verstrijken van die tijd aan ENTERNEXT. Eén en ander met inachtneming van eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften. Eventueel worden op het bedrag van de vergoeding de besparingen en voordelen die voor ENTERNEXT uit de voortijdige beëindiging voortvloeien in mindering gebracht.
16.2Indien de overeenkomst als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Afnemer eindigt voordat de tijd waarvoor zij is aangegaan is verstreken, is Afnemer de vergoeding voor de looptijd van de overeenkomst aan ENTERNEXT verschuldigd. Een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften.
17.GEHEIMHOUDING
17.1Partijen zijn, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de door de andere partij aan hem verstrekte informatie en van de door verwerking daarvan verkregen resultaten van vertrouwelijke aard. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden aangemerkt als zij als zodanig door Partijen wordt aangeduid. De in dit artikel opgenomen verplichting geldt gedurende de looptijd van de overeenkomst en gedurende twee jaar na de beëindiging daarvan.
17.2Uit de vertrouwelijke aard van de relatie tussen Partijen en uit de wijze waarop Afnemer gebruik kan maken van het Systeem, volgt dat ENTERNEXT slechts onder bijzondere omstandigheden inzage heeft of aan derden inzage geeft in het gebruikersgedrag van Afnemer en diens niet openbare – bij ENTERNEXT onderhouden – gegevensbestanden, onverminderd het in 4.1 bepaalde. Onder bijzondere omstandigheden worden onder andere verstaan pornografie en gedragingen die wettelijk gezien niet zijn toegestaan en waarvoor de Officier van Justitie ENTERNEXT kan benaderen om inzage te verschaffen.
17.3ENTERNEXT zal als goed houder van informatie slechts inzage aan derden verschaffen, indien: a) Afnemer de daartoe strekkende schriftelijke toestemming heeft gegeven; b) Dit nodig is in het kader van een officieel onderzoek naar strafbare gedragingen.
17.4Eventuele inzage zal zich steeds beperken tot de enkele verschaffing van specifieke relevante informatie. In geen geval zal ENTERNEXT (vrije) beschikking geven over toegang, aansluitingen, webpages en –sites, of anderszins vertrouwelijke informatie.
17.5ENTERNEXT is bevoegd inzage te hebben in de gegevensbestanden van Afnemer, indien en voor zover dit nodig is voor de beoordeling en inwilliging van een verzoek tot inzage, alsmede voor een goed beheer en exploitatie van het systeem.
18.DOMEINNAMEN
18.1Domeinnaam aanvragen onder het punt.nl-domein worden uitsluitend door ENTERNEXT in behandeling genomen na ondertekening door Afnemer van de “registratiecontract behorende bij de aanvraag van een .nl domeinnaam”, een en ander conform de eisen van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland.
18.2Domeinnaam aanvragen worden door ENTERNEXT in de regel binnen 2 werkdagen na ontvangst van de schriftelijke aanvraag namens Afnemer ingediend bij de betreffende Domain Registry. Deze termijn is niet bindend, noch fataal. Afnemer is uitsluitend de jaarlijkse registratiekosten verschuldigd indien ENTERNEXT de domeinnaam op naam van de Afnemer heeft geregistreerd.
18.3ENTERNEXT vervult slechts een bemiddelende rol en geeft dan ook voorafgaand aan de domeinnaam aanvraag geen enkele garantie af over de beschikbaarheid van de domeinnaam. Als tijdstip van de domeinnaam aanvraag geldt het tijdstip, waarop ENTERNEXT de domeinnaam aanvraag indient bij de betreffende Domain Registry.
18.4Afnemer is voor een domeinaanvraag een jaarlijkse registratievergoeding verschuldigd. De registratie van de domeinnaam wordt steeds ieder jaar automatisch verlengd, tenzij deze minimaal twee maanden voor de eerstvolgende periode door de Afnemer schriftelijk is opgezegd.
18.5De beoordeling van een toekenning of afwijzing van een domeinnaam aanvraag, ligt geheel en al bij de betreffende Registry. ENTERNEXT is nimmer aansprakelijk voor mogelijke bedrijfsschade of andere indirecte schade, daaronder begrepen schade wegens verlies van gebruikstijd, gederfde winst en gemiste besparingen, tengevolge van een afwijzing van een domeinnaam aanvraag door de betreffende Registry.
18.6Verhuizing van een domeinnaam die door bemiddeling van ENTERNEXT tot stand is gekomen naar een andere provider, is uitsluitend toegestaan, indien Afnemer als houder van de domeinnaam aan al haar betalingsverplichtingen jegens ENTERNEXT heeft voldaan.
18.7Indien de afnemer haar betalingsverplichting inzake een domeinnaam jegens ENTERNEXT niet nakomt, heeft ENTERNEXT het recht zich het domein toe te eigenen en vervalt elke aanspraak van de afnemer op de betreffende domeinnaam.
19.AUTEURSRECHT/INTELLECTUELE EIGENDOM/EXCLUSIVITEIT
19.1Voor zover Afnemer door internet software verstrekt krijgt, geschiedt zulks steeds in licentie. Met de aanvaarding van de door ENTERNEXT verstrekte software accepteert Afnemer de toepasselijke licentievoorwaarden en zal Afnemer steeds gehouden zijn zich als goed licentiehouder te gedragen.
19.2Het is afnemer niet toegestaan op welke wijze dan ook (delen van) de software te modificeren, te veelvoudigen (ander dan noodzakelijk voor beoogt gebruik), uit te lenen of anderszins aan derden te verstrekken, behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor het gebruik dat bij de overeenkomst uitdrukkelijk is toegestaan.
19.3Bij het kopiëren of anderszins veelvoudigen van de programmatuur is het Afnemer nimmer toegestaan aan de in de programmatuur voorkomende aanduidingen omtrent het makerschap of het vertrouwelijke karakter van de programmatuur, of enig andere verwijzing naar ENTERNEXT, te wijzigen of te verwijderen.
19.4De absolute rechten, waaronder mede begrepen auteursrechten en (andere) intellectuele rechten op grafische producten, apparatuur, programmatuur, applicaties, documentatie en andere goederen – zoals onder meer analyses, functionele ontwerpen en rapporten -, en alle daarop aangebrachte wijzigingen en aanvullingen, alsmede van eventuele kopieën van voornoemde goederen, berusten ten alle tijden bij ENTERNEXT of bij haar toeleveranciers.
19.5Indien ENTERNEXT een prestatie heeft geleverd na ontwerpen, tekening of andere aanwijzingen door of namens Afnemer verstrekt, garandeert Afnemer dat daardoor geen intellectuele eigendomrechten van derden worden aangetast. Afnemer vrijwaart ENTERNEXT van aanspraken van derden ter zake.
19.6Indien ENTERNEXT aan afnemer enig exclusiviteitsrecht ten aanzien van het geleverde product c.q. dienst heeft toegezegd, is ENTERNEXT niet aansprakelijk voor inbreuk hierop door derden, welke buiten toedoen van ENTERNEXT zijn ontstaan.
19.7Afnemer kan slechts aanspraak maken op het door ENTERNEXT toegezegde exclusiviteitsrecht, indien de opdrachtgever volledig aan alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan.
20.GEBRUIKSRECHT
20.1De door ENTERNEXT beschikbaar gestelde (grafische) producten, programmatuur en schriftelijke informatie, als bedoeld in artikel 19, worden aan Afnemer verstrekt op grond van een licentie.
20.2Het betreft een niet exclusief en niet overdraagbare licentie uitsluitend voor het overeengekomen gebruik van de genoemde goederen binnen de eigen organisatie van Afnemer. Over ieder ander gebruik dient een aanvullende overeenkomst gesloten te worden.
20.3ENTERNEXT is bevoegd het werk of de dienst elders te verkopen of te publiceren.
20.4De IP-adressen welke door ENTERNEXT gedurende de duur van de overeenkomst aan Afnemer ter beschikking worden gesteld blijven te allen tijde eigendom van ENTERNEXT.
21.VERJARING
21.1Alle rechtsvorderingen van Afnemer uit hoofde van een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren – behoudens bepalingen van dwingend recht – naar verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop nakoming van verplichtingen uit tussen partijen bestaande overeenkomsten opeisbaar zijn geworden.
22.TOEPASSELIJK RECHT
22.1Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
23.GESCHILLEN
23.1Geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst dienen uitsluitend te worden beslecht door de Burgerlijke rechter in het Arrondissement Zwolle.